ดุลยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ : Humanization

       หน่วยฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการทำงานและการใช้ชีวิต ตามแนวทางการสร้างสมดุลอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมการให้คำปรึกษาในทุกมิติ   
                      
        โดยทีมงานที่ได้รับการพัฒนาโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับกระทรวงการคลัง ครอบคลุมด้านการตลาด การบริหารจัดการ/ทรัพยากรมนุษย์ การผลิต/การบริการ การบัญชี/การเงิน กฎหมาย/ธรรมาภิบาล/แรงงานสัมพันธ์ การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ แวดล้อมในการทำงาน

        ซึ่งประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้านฝึกอบรมตามมาตรฐาน ISO 29990 : 2010 หน่วยงานที่ให้บริการด้านการศึกษาและฝึกอบรมที่ไม่ใช่การศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

        มาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 : SocialResponsibility) ที่ทีมงานดำเนินการมาโดยตลอดตามปณิธานที่ว่า "การให้" คือหัวใจของ "ความสำเร็จ"                                                                                    http://www.jnhealthcare.co.th        http://www.jnhealthcare.com
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE